directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Medezeggenschapsraad

De Startbaan één Medezeggenschapsraad. Dit is het officiële orgaan waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd om mee te denken en te adviseren over het beleid en de activiteiten op school.

De MR is te bereiken op: mr@destartbaansoesterberg.nl

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. De raad overlegt minimaal zes keer per jaar over zaken als de kwaliteit van het onderwijs, organisatie, besteding van geld, formatie (aantal leerkrachten op grond van toegewezen gelden), het vaststellen van vakantiesen vrije dagen of de  wijze waarop ouders meehelpen op school. De MR informeert de ouders d.m.v. de nieuwsbrief. Daarnaast zijn vanaf schooljaar 2021/2022 de verslagen van de vergaderingen en activiteiten te lezen op de website. Daar vindt men tevens het jaarverslag. De MR bestaat uit een personeels- en oudergeleding en in totaal zijn er 4 leden, daarnaast sluit de directie bestaande uit Leni van Zandvoort iedere vergadering aan.

De personeelsgeleding voor het schooljaar 2023-2024 wordt gevormd door:
Eva de Man-Rosbergen en Ruud van Middelaar

De oudergeleding voor het schooljaar 2023-2024 wordt gevormd door:
Daan Schilperoort, Liesbeth de Windt en Sandy Lobenstein

Details

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: De MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bevoegd gezag en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. Het bevoegd gezag is de Stichting Eemvallei Educatief.

Bevoegdheden

De MR heeft vijf bevoegdheden of rechten die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Het gaat om drie algemene en twee bijzondere bevoegdheden.

Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. De MR ontvangt in elk geval jaarlijks schriftelijk de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Elk jaar vóór 1 mei ontvangt de MR informatie over het geld dat het bevoegd gezag heeft ontvangen. Vóór 1 juli ontvangt de MR een jaarverslag. De manier waarop het bevoegd gezag de informatie aan de MR verschaft, wordt vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.

Recht op overleg

De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die de school betreffen. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst, moet ten minste tweederde van de leden van de MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn.

Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht houdt in dat de MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag dient hierop binnen drie maanden schriftelijk te reageren.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde voorgenomen besluiten, het bevoegd gezag de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. Het belangrijkste onderwerp voor instemming is het Schoolplan waarin het meerjarenbeleid op het gebied van onderwijs wordt vastgelegd.

Adviesrecht

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. het bevoegd gezag mag een advies naast zich neerleggen. Wanneer naar aanleiding van het instemmings- of adviesrecht een geschil ontstaat tussen de MR en het bevoegd gezag, kan één van de partijen de hulp van de Landelijke Commissie Geschillen WMS inschakelen.

De belangrijkste onderwerpen waar advies over gegeven moet worden zijn:

  • Meerjarig financieel beleid
  • Onderwijskundige projecten
  • Wijziging schoolorganisatie
  • Aanstelling/ontslag schoolleiding
  • Toelating- en verwijderingsbeleid leerlingen
  • Vakantieregeling
  • Schoolgids
  • Formatie (personeelgeleding)

Jaarverslag MR 2022-2023