directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Passend Onderwijs

De Startbaan Soesterberg is één van de 15 openbare STEV-scholen waarbij gepersonaliseerd onderwijs hoog in het vaandel staat. Kijkend naar de onderwijsbehoeftes en het onderwijsniveau van de leerlingen werkt de school met dynamische instructiegroepen zodat elk kind op zijn eigen niveau onderwijs krijgt. Het leren van vaardigheden en kennis gaat hierbij hand in hand.

Voor Passend Onderwijs werken we samen met het Schoolgebonden Ondersteuningsteam. We onderzoeken wat voor hulp uw kind extra nodig heeft. Dit kan op allerlei vlak zijn: meer- en hoogbegaafdheid, gedrag, moeilijk leren enz.

Samenstelling van de ondersteuningsteams

 • ouder(s) / verzorgers
 • leerkracht
 • intern begeleider
 • onderwijsondersteuner van SWV de Eem
 • medewerker van het jeugdteam
 • eventueel andere reeds bij het kind of het gezin betrokkenen

Doel van de ondersteuningsteams

 • korte lijnen en snel overleg van direct betrokkenen, met goede monitoring;
 • het ontwerpen en realiseren van een aanpak die past bij wat er nodig is, zowel binnen het onderwijs als  in de thuissituatie.

Wie roept het ondersteuningsteam bij elkaar?

De IB’er neemt, met toestemming van ouders, het initiatief om (een deel van) het ondersteuningsteam bij elkaar te roepen wanneer er belemmeringen worden gesignaleerd in de ontwikkeling van een kind.

De ondersteuningsvraag aan SWV de Eem geldt als startinformatie voor het ondersteuningsteam. Ouders tekenen tijdens het startgesprek een toestemmingsformulier als zij akkoord gaan met de voorgestelde werkafspraken.

Taken van het ondersteuningsteam

 • De ouders / verzorgers zijn als eerst verantwoordelijken en ervaringsdeskundigen betrokken.
 • De leerkracht is de ervaringsdeskundige vanuit school en heeft een signalerende en informatieve taak.
 • De intern begeleider is contactpersoon van de school en neemt binnen de school de regie wanneer een plan van aanpak is geformuleerd.
 • De onderwijsondersteuner legt de verbinding met alles wat er mogelijk is aan bovenschoolse onderwijsondersteuning in de regio.
 • De jeugdteammedewerker doet hetzelfde m.b.t. de zorg. Deze neemt de regie wanneer er een plan van aanpak voor zorg is geformuleerd en blijft contactpersoon voor andere reeds bij het kind of het gezin betrokken mensen / hulpverleners.

Opdracht van het ondersteuningsteam

De opdracht van het ondersteuningsteam is het komen tot ‘één gezin, één plan’; dit uitvoeren en evalueren. Er wordt oplossingsgericht gewerkt, vanuit de principes van Handelings Gericht Werken.

Wij geloven in de kracht van schoolgebonden ondersteuningsteams omdat het een samenwerkingsmodel is tussen school, ouders en wijkteam. Met korte lijnen en snel overleg tussen mensen die de kinderen elke dag zien; in een omgeving waar de kinderen spelen, leren en wonen. Naast snel overleg kunnen we in gezamenlijkheid (school- ouders-jeugdteam) een plan realiseren dat past bij wat er voor het kind nodig is.

In het kader van Passend Onderwijs heeft elke school een ondersteuningsprofiel.
Wat kan de school aan zorg bieden en waar liggen talenten en kwaliteiten van deze school?
Dat kunt u lezen in het ondersteuningsprofiel van de Startbaan.

Meer informatie