directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Onze school

Missie

 

De missie van de Startbaan:
Op de Startbaan staan de kernwaarden van openbaar onderwijs centraal:

Gelijkwaardigheid

Op de Startbaan is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen. Iedereen heeft recht op
gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid
Op de Startbaan kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert kritisch denken. Je neemt
verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

Ontmoeting
Op de Startbaan leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander.
We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld!

Visie

Visie van de Startbaan
“De Startbaan, waar de kinderen piloot zijn van hun eigen reis naar de toekomst”.
-Samen de wereld ontdekken
-Waar jij jezelf mag zijn
-Waar iedereen welkom is
-Waar jij jouw eigen kwaliteiten leert ontdekken
-En we leren voor het leven.

Visie op leren
Op de Startbaan bieden we nieuwe leerdoelen aan met behulp van het expliciete directe
instructiemode (EDI). EDI biedt voor zowel leerlingen als leraren een voorspelbare, effectieve en
gestructureerde aanpak. Leerlingen leren doelgericht werken en reflecteren, waarbij we hen stimuleren
eigenaar te worden van hun eigen leerproces. We leren leerlingen zelfstandig bewuste keuzes te
maken door hen kritisch te leren denken.
We leren onze leerlingen vanuit de gedachte van duurzaam wereldburgerschap zichzelf te ontwikkelen
tot wereldburgers met oog voor de maatschappij en de wereld om hen heen. Daarbij stimuleren we
gelijke kansen op deelname aan de maatschappij voor alle leerlingen. Dit doen we door ons onderwijs
aan te bieden vanuit één centraal thema, waarbij leerlingen hun talenten inzetten, keuzes maken,
samenwerken, onderzoeken en ontdekken. In een rijke leeromgeving leren leerlingen om de
aangeleerde basisvaardigheden toe te passen. Leraren op de Startbaan zijn naast instructeurs
ook coaches die leerlingen helpen en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.
Dit alles doen wij samen (ouders, kinderen en team de Startbaan).
Wij werken samen met Stichting Kinderopvang Amersfoort (Ska) aan het ontwikkelen van een
Kindcentrum met een doorgaande leerlijn voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. Meer
informatie over deze ontwikkeling kunt u vinden op bladzijde 12 van de schoolgids

Visie op organiseren
Binnen onze ‘mini-maatschappij’ is iedereen welkom en zijn we verantwoordelijk voor elkaar én
voor ons eigen handelen. We gaan uit van de overeenkomsten en de verschillen tussen leerlingen en
leraren. Zo benutten we deze overeenkomsten en verschillen om leerlingen actief van elkaar te laten
leren en kennis te laten maken met achtergronden en culturen.
Wij stemmen het onderwijs af op de ontwikkeling (in de brede zin) van de leerlingen. We bieden
vergaand passend onderwijs. Dit doen we door aan te sluiten bij wat al goed gaat en daar vanuit daar
aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van een kind en daarbij de ontwikkeling van de
leerling nauwlettend te volgen. Om dit te kunnen bereiken wordt er met dynamische instructiegroepen
gewerkt binnen een rijke leeromgeving en zijn de leraren samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van alle kinderen.
Ouders en leraren werken, op basis van de eigen verantwoordelijkheden, samen aan het
onderwijsproces van het kind. Afstemming vindt hierdoor plaats tussen thuis en school over de brede
ontwikkeling van het kind. Proactief werken we samen met de omgeving om met elkaar gelijke kansen
te creëren voor alle leerlingen.

Visie op professionaliseren
Op de Startbaan willen we vanuit een professionele cultuur werken aan collectief leren. Teamleden
nemen deel aan professionaliseringsactiviteiten en gaan bij elkaar in de klas kijken om te leren van
elkaar. Daarnaast doen we binnen de school voortdurend onderzoek naar hoe
we “research informed” informatie kunnen implementeren in onze dagelijkse praktijk.

Visie op veranderen
Onze school staat voortdurend in verbinding met de omgeving en de veranderende maatschappij. Dit
vraagt van ons dat wij ons continu blijven ontwikkelen. We zoeken steeds naar ontwikkeling die past bij
de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Innovaties worden pas doorgevoerd als blijkt dat dit van
meerwaarde is voor de ontwikkeling van de leerlingen van de Startbaan.

 

Meer weten over de missie en visie van de Startbaan? Bekijk dan deze film.

Leerlingenraad

De nieuwe leerlingenraad van kindcentrum de Startbaan bestaat uit de volgende gekozen leerlingen:

Aste en Linde uit groep 5

Emilian en Ilias uit groep 6

 Luuk en Oliver uit groep 7 

Xavi en Omar uit groep 8

OBS de Startbaan is een van de 13 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind en we besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.