directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Onze school

Missie

Gelijkwaardigheid

Op de Startbaan is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid

Op de Startbaan kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

 

Ontmoeting

Op de Startbaan leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving.

Op school ontmoet je de hele wereld. 

Visie

 

Visie op leren

Op de Startbaan bieden we alle nieuwe leerdoelen aan met behulp van het expliciete directe instructiemodel. EDI biedt voor zowel leerlingen als leraren een voorspelbare, effectieve en gestructureerde aanpak. Leerlingen leren doelgericht werken en reflecteren, waarbij we hen stimuleren eigenaar te worden van hun eigen leerproces. We leren leerlingen zelfstandig bewuste keuzes te maken door hen kritisch te leren denken. 

We leren onze leerlingen vanuit de gedachte van duurzaam wereldburgerschap zichzelf te ontwikkelen tot wereldburgers met oog voor de maatschappij en de wereld om hen heen. Daarbij stimuleren we gelijke kansen op deelname aan de maatschappij voor alle leerlingen. Dit doen we door ons onderwijs aan te bieden vanuit één centraal thema, waarbij leerlingen hun talenten inzetten, keuzes maken, samenwerken, onderzoeken en ontdekken. In een rijke leeromgeving leren leerlingen om de aangeleerde basisvaardigheden toe te passen Leraren op de Startbaan zijn naast instructeurs ook coaches die leerlingen helpen en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. 

Wij werken als kindcentrum samen met Stichting Kinderopvang Amersfoort (Ska) aan een doorgaande leerlijn voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. 

 

Visie op organiseren

Binnen onze ‘minimaatschappij’ is iedereen welkom en zijn we verantwoordelijk voor elkaar én voor ons eigen handelen. We gaan uit van de overeenkomsten en de verschillen tussen leerlingen en leraren en benutten deze overeenkomsten en verschillen om leerlingen actief van elkaar te laten leren en kennis te laten maken met achtergronden en culturen.  

Wij stemmen het onderwijs af op de ontwikkeling (in de brede zin) van de leerlingen. We bieden vergaand passend onderwijs. Dit doen we door aan te sluiten bij wat al goed gaat en vanuit aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van een kind en daarbij de ontwikkeling van de leerling nauwlettend te volgen. Om dit te kunnen bereiken wordt er met dynamische instructiegroepen gewerkt binnen een rijke leeromgeving en zijn de leraren samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen. 

Ouders en leraren werken, op basis van de eigen verantwoordelijkheden, samen aan het onderwijsproces van het kind. Afstemming vindt hierdoor plaats tussen thuis en school over de brede ontwikkeling van het kind. Proactief werken we samen met de omgeving om met elkaar gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen. 

Visie op professionaliseren

Op de Startbaan willen we vanuit een professionele cultuur werken aan collectief leren. Teamleden nemen deel aan professionaliseringsactiviteiten en gaan bij elkaar in de klas kijken om te leren van elkaar. Daarnaast doen we binnen de school voortdurend onderzoek naar hoe we “research informed” informatie kunnen implementeren in onze dagelijkse praktijk. 

 

Visie op veranderen

Onze school staat voortdurend in verbinding met de omgeving en de veranderende maatschappij. Dit vraagt van ons dat wij ons continu blijven ontwikkelen. We zoeken steeds naar ontwikkeling die past bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Innovaties worden pas doorgevoerd als blijkt dat dit van meerwaarde is voor de ontwikkeling van de leerlingen van de Startbaan.

Meer weten over de missie en visie van de Startbaan? Bekijk dan deze film.

Leerlingenraad

De Leerlingenraad van dit schooljaar bestaat uit:

Groep 8: Pip en Linda
Groep 7: Nawar en Jesse
Groep 6: Julius en Xavi
Groep 5: Faysel en Anissa

Van elke vergadering maken we een kort verslag en dat delen we met groep 4 t/m 8.

OBS de Startbaan is een van de 15 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind en we besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.