directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Groep 7/8

Ook dit schooljaar werken we met dynamische instructiegroepen. Ieder kind werkt aan de doelen die passend zijn bij zijn/haar ontwikkeling. De instructiegroepen worden in overleg tussen de leerkrachten en de IB’er gemaakt.  De kinderen hebben allemaal een wandeltas, zodat ze bij alle instructies hun eigen spullen mee hebben.

Op deze pagina krijgt u een globaal overzicht van de doelen voor groep 7/8 waaraan gewerkt zal worden.

Meester Ruud

Juf Leni

Technisch lezen

Wij werken met de leesmethode Estafette. In de niveaugroep 7 zijn we nog wel met het vloeiend en vlot lezen van woorden bezig, maar is er ook meer aandacht voor leesbeleving en motivatie. In groep 8 wordt dit uitgebouwd. Er is meer aandacht voor stil lezen, maar ook het maken van een boekverslag, een boekbespreking of een recensie naar aanleiding van een gelezen boek.

Begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen gaat het om het zien en begrijpen van verbanden tussen woorden en zinnen. We werken met Nieuwsbegrip.

Spelling

In groep 7 worden er nog enkele nieuwe woordcategorieën aangeleerd, zoals leenwoorden, maar we besteden vooral aandacht aan werkwoordspelling. Na groep 7 zijn alle spellingregels aangeboden en in groep 8 worden de regels herhaald. Wel worden de woorden langer. Ook werkwoordspelling blijft belangrijk en zal regelmatig aan bod komen.

Rekenen

In groep 7 en 8 komen de lessen vrij vaak overeen. In groep 8 is er sprake van herhaling en inslijping van nieuw geleerde stof in groep 7. In groep 7 wordt er vrij veel nieuwe stof aangeboden. We rekenen via de digitale methode op Snappet, maar ook het op papier uitrekenen blijft erg belangrijk.

 • Optellen en aftrekken
  De getallen waarmee kinderen rekenen worden groter. De kinderen leren optellen en aftrekken met getallen tot en met 1.000.000. Zij leren de sommen kolomsgewijs en cijferend uitrekenen. Daarnaast leren kinderen een rekenmachine gebruiken.
 • Verhoudingen
  In groep 7 leren kinderen werken met verhoudingstabellen. Zij krijgen inzicht in het verband tussen breuken en verhoudingen en leren verhoudingen om te zetten in breuken en percentages en omgekeerd.
 • Breuken en kommagetallen
  In groep 6 hebben kinderen een begin gemaakt met breukensommen. In groep 7 gaan zij hiermee verder. Ze leren breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen van breuken met hele getallen (¾ X 20), een veelvoud berekenen (20 X ¾) en delen door breuken met behulp van een verhoudingstabel (hoeveel glazen van 1/6 liter uit een fles van 1 liter?). Daarnaast leren zij breuken omzetten in kommagetallen en andersom.
 • Procenten
  Kinderen krijgen inzicht in de relatie tussen procenten, breuken en kommagetallen. Bijvoorbeeld: ¼ = 25% = 0,25. Zij leren procentensommen uitrekenen in een specifieke context, zoals: winst, korting, rente of helling. Zij leren percentages om te zetten in breuken en andersom. Ze krijgen verschillende rekenstrategieën aangeboden, waaronder in ieder geval de 1% regel: 1% = 1/100.
 • Meetkunde
  Leerlingen leren het complete metrieke stelsel van lengte (millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer), inhoud (milliliter, centiliter, deciliter, liter) en gewicht (milligram, gram, kilogram) kennen. Zij kunnen maten omrekenen: 20 decimeter = 2 meter en 10 kilo = 10.000 gram. Daarnaast leren zij oppervlakte (cm2 en m2) en omtrek uitrekenen en het lezen van een plattegrond.

Leskracht

Leskracht is thematisch en onderzoekend leren. Kinderen krijgen informatie, gaan informatie opzoeken, gaan creatief aan de slag met het thema en worden gestimuleerd om eigen talenten in te zetten. Wereldoriëntatie, woordenschat, tekstbegrip, creatief schrijven, muziek en beeldende vorming komen allemaal aan bod.

Kwink

In alle groepen werken we met de online methode KWINK, met KWINK komen op een speelse manier o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
 • Zorgt voor een sociaal veilige groep
 • Verhoogt de leeropbrengsten
 • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
 • Biedt iedere les unieke filmpjes
 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
 • Is leuk!