directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Groep 5/6

Ook dit schooljaar werken we met dynamische instructiegroepen. Ieder kind werkt aan de doelen die passend zijn bij zijn/haar ontwikkeling. De instructiegroepen worden in overleg tussen de leerkrachten en de IB’er gemaakt.  De kinderen hebben allemaal een wandeltas, zodat ze bij alle instructies hun eigen spullen mee hebben.

Op deze pagina krijgt u een globaal overzicht van de doelen voor groep 5/6 waaraan gewerkt zal worden.

Juf Daisy

Juf Lotte

Rekenen in groep 5

In groep 5 breiden kinderen hun rekenvaardigheden uit groep 4 verder uit. Hieronder een globaal overzicht van de rekendoelen in groep 5:

 • Telrij tot duizend
 • Optellen en aftrekken tot duizend
 • Cijferen (plus en minsommen)
 • Vermenigvuldigen en delen
 • Klokkijken op de analoge en de digitale klok
 • Meetkunde: oppervlakte, omtrek
 • Geldsommen met bedragen achter de komma
 • Kalender: dagen, maanden en jaren
 • Verhaalsommen

Rekenen in groep 6 

 • Dit schooljaar blijven de leerlingen tafelsommen herhalen en gaan ze leren grotere getallen te vermenigvuldigen. Hierbij wordt er een verbinding gemaakt met de deelsommen en worden er ook deelsommen met rest aangeleerd. We blijven dit jaar ook veel oefenen met verhaaltjessommen.
 • Er wordt geoefend met lengtematen, inhoudsmaten en gewichten, ze leren optellen en aftrekken met getallen tot 100.000 en leren hoe zij een oppervlakte van een plattegrond kunnen uitrekenen.
 • Breuken komen dit jaar ook aan bod. Zo leren ze bijvoorbeeld wat halven, derden en kwarten zijn. Ze leren de breuk te plaatsen op een getallenlijn, waarbij ook decimalen (kommagetallen) ter sprake zullen komen.
 • Tot slot leren ze inzicht te krijgen in verhoudingen, waarbij er gebruik wordt gemaakt van verhoudingstabellen.

Spelling

 • In groep 6 worden er veel spellingregels uit groep 5 herhaald en uitgebreid. Nieuw in groep 6 zijn onder andere de regels bij het gebruik maken van een apostrof, het schrijven van een ‘C’ en die als een ‘S’ of een ‘K’ uitspreekt en verkleinwoordjes die eindigen op -kje (ng/nk wisseling).
 • Een belangrijk onderdeel voor groep 6 is het vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd en in de verledentijd.

Taal

 • Met taal leren de leerlingen nieuwe woorden te gebruiken en toe te passen in bijpassende opdrachten.
 • Ze leren een zin te ontleden (redekundig ontleden). Dit gebeurt volgens een vaste volgorde. Onder redekundig ontleden valt onder andere het onderwerp en de persoonsvorm.
 • Naast redekundig ontleden, leren we dit jaar ook taalkundig ontleden, of terwijl woordbenoemen. Hier vallen onder andere de lidwoorden, het zelfstandig naamwoord en het werkwoord onder.
 • Ze leren verschillende teksten te lezen en te herkennen. Ze kunnen uit de teksten de juiste informatie en hiervan een samenvatting maken. Ook leren de leerlingen door middel van stel opdrachten zelf verschillende verhalen te schrijven.
 • Leerlingen leren met elkaar verschillende gesprekken te voeren, hun mening te delen en deze te beargumenteren.

Technisch lezen

Om de leesvaardigheid verder te ontwikkelen, wordt er gebruik gemaakt van de leesmethode Estafette. Ongeveer halverwege het schooljaar heeft groep 6 AVI-niveau M6 en aan het eind van groep 6 AVI-niveau E6. De leesvaardigheid wordt verbeterd door veel leeskilometers te maken. De kinderen worden ingedeeld in de leesgroep die past bij hun eigen leesniveau. Ook is het belangrijk dat de kinderen ook thuis veel lezen.

Begrijpend lezen

Om de tekst te begrijpen en het zien van verbanden tussen woorden en zinnen. Om dit te ontwikkelen, leren we de kinderen leesstrategieën. Hiervoor maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Hierbij wordt er wekelijks een tekst gelezen over een actueel onderwerp met daarbij aansluitende opdrachten.

Kwink

In alle groepen werken we met de online methode KWINK, met KWINK komen op een speelse manier o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
 • Zorgt voor een sociaal veilige groep
 • Verhoogt de leeropbrengsten
 • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
 • Biedt iedere les unieke filmpjes
 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
 • Is leuk!

Leskracht

Leskracht is thematisch en onderzoekend leren. Kinderen krijgen informatie, gaan informatie opzoeken, gaan creatief aan de slag met het thema en worden gestimuleerd om eigen talenten in te zetten. Wereldoriëntatie, woordenschat, tekstbegrip, creatief schrijven, muziek en beeldende vorming komen allemaal aan bod.